Yrd. Doç. Dr. VEZİR HARMAN NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Yrd. Doç. Dr. VEZİR HARMAN

T: (0282) 250

M vharman@nku.edu.tr

W vharman.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:İlahiyat Fakültesi
Bölüm:İlahiyat
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:KELAM (YL)
Öğrenim Yılları: 2008-2012
Tez: Seyfeddin Âmidî´nin kelâm sisteminde usûlü´d-dîn ve usûlü´l-fıkh ilişkisi (2012)
Yüksek Lisans
Üniversite: YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:TEMEL İSLAMİ BİLİMLER (YL) (TEZLİ)
Öğrenim Yılları: 2003-2007
Tez: Ebu Mansur Abdulkahir el-Bağdadi´nin bilgi teorisi (2007)
Lisans
Üniversite: ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:İLAHİYAT BÖLÜMÜ
Öğrenim Yılları: 1995-2000
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
Arapça:Gelişmiş
İngilizce:Orta
Akademik Görevler
Yrd. Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ / TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ / KELAM VE İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ ANABİLİM DALI
2014-
İdari Görevler
Anabilim Dalı Bşk.
2014-2016
Üniversite Dışı İş Deneyimi
EĞİTİM MERKEZİ ÖĞRETMENİ DIYANET ISLERI BASKANLIGI 2008-2014
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
İlahiyat Temel Alanı / Temel İslam Bilimleri
Kelam
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. HARMAN V., Eş’arî Kelâmcisi Miklâtî’nin Lübâbü’l-ʿukûl Bağlamında Bazı Kelâmî Görüşleri, Cumhuriyet İlahiyat Dergisi, vol. 20, pp. 167-202, 2016.
Özgün Makale Erişim Linki
2. HARMAN V., İlahi İlmin İhtiyari Fiillerle İlişkisi (İnsan İradesine Bağlı Fiilller, Allah´ın Bilgisine Dahil midir?), Kelam Araştırmaları Dergisi, vol. 12, pp. 181-200, 2014.
Özgün Makale DOAJ -- Directory of Open Access Journals http://www.doaj.org EBSCOhost Academic Search Complete http://www.ebscohost.com TDV İSAM İlahiyat Makaleler Veri Tabanı
3. HARMAN V., Seyfeddin Amidî´nin Kelam Sisteminde Kat´ilik ve Zannilik Açısından Deliller, Kelam Araştırmaları Dergisi, vol. 10, pp. 129-146, 2012.
DOAJ -- Directory of Open Access Journals http://www.doaj.org EBSCOhost Academic Search Complete http://www.ebscohost.com TDV İSAM İlahiyat Makaleler Veri Tabanı
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. HARMAN V., Hasan Basri Çantay´ın Mealinde İtikâdî Görüşleri, Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt 1, ss. 103-171, 2015.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
2. HARMAN V., Kitap Tanıtımı: "Mehmet Keskin, İmam Eş´arî ve Eş´arîlik", Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt 1, ss. 191-199, 2015.
Kitap Kritiği Endekste taranmıyor
3. HARMAN V., Psiko-Sosyal Kelam - İman Kavramı Bağlamında Duygu, Düşünce ve Davranış Etkileşimi, Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt 1, ss. 36-71, 2015.
Özgün Makale Alan İndeksleri
4. HARMAN V., Sebep-Sonuç İlişkisi Açısından Hidayet ve Dalaletin Allah´a Nispeti Meselesi, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt 19, ss. 249-286, 2015.
Özgün Makale 1. TUBİTAK - ULAKBİM TR DİZİN SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER VERİ TABANI (2012 yılı 16/1. Sayıdan itibaren / Kabul Tarihi: 13/11/2015)
5. HARMAN V., Alaüddin Buhari el-Hanefi´nin Risaletün fil-İtikad adlı Eseri ve Kelami Görüşleri, Kelam Araştırmaları Dergisi, cilt 13, ss. 141-165, 2015.
Özgün Makale DOAJ -- Directory of Open Access Journals http://www.doaj.org EBSCOhost Academic Search Complete http://www.ebscohost.com TDV İSAM İlahiyat Makaleler Veri Tabanı
6. HARMAN V., Osmanlı Dönemi Eşarilik Kelamının Güçlü Olmasının Muhtemel sebepleri, Kelam Araştırmaları Dergisi, cilt 13, ss. 167-189, 2015.
Özgün Makale DOAJ -- Directory of Open Access Journals http://www.doaj.org EBSCOhost Academic Search Complete http://www.ebscohost.com TDV İSAM İlahiyat Makaleler Veri Tabanı
7. HARMAN V., Resûl ve Nebi Kavramları Çerçevesinde Peygamberliğin Dindeki Yeri, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt 18, ss. 45-78, 2014.
Özgün Makale 1. TUBİTAK - ULAKBİM TR DİZİN SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER VERİ TABANI (2012 yılı 16/1. Sayıdan itibaren / Kabul Tarihi: 13/11/2015)
8. HARMAN V., Osmanlı´da Tavaliu´l-Envar Literatürü, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
9. HARMAN V., Osmanlı Döneminde Felsefî Tartışmalardan Arındırılmış Önemli Kelâm Metinleri, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
10. HARMAN V., Psiko-Sosyal Teoloji - İman Kavramı Bağlamında Duygu, Düşünce ve Davranış Etkileşimi, Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi.
Özgün Makale Alan Endeksleri
Diğer Dergilerde Yayımlanan Makaleler
1. , Vezir Harman. Sebep Sonuç ilişkisi Açısından Hidayet ve Dalaletin Allah´a Nispeti Meselesi, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt 19, ss. 249-286, 2015.
SCI, SSCI, ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
2. , Vezir Harman. ALÂÜDDİN BUHÂRÎ EL-HANEFÎNİN "RİSÂLETÜN FİL-İTİKÂD" ADLI ESERİ ve KELÂMÎ GÖRÜŞLERİ, KADER Kelam Araştırmaları Dergisi, cilt 13, ss. 141-165, 2015.
SCI, SSCI, ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
3. , Vezir Harman. Osmanlı Dönemi Eşarilik Kelamının Güçlü Olmasının Muhtemel sebepleri, KADER Kelam Araştırmaları Dergisi, cilt 13, ss. 167-189, 2015.
SCI, SSCI, ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
4. , Vezir Harman. Resûl ve Nebi Kavramları Çerçevesinde Peygamberliğin Dindeki Yeri, C.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt 18, ss. 45-78, 2014.
SCI, SSCI, ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
5. , Seyfeddin Amidî'nin Kelam Sisteminde Katilik ve Zannilik Açısından Deliller, Kelam Araştırmaları Dergisi, cilt 10, ss. 129-146, 2012.
SCI, SSCI, ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. HARMAN V., İmam Bulkînî "Menhecu´l-Asleyn", Yayın Yeri: Kitâbî Yayınları, Editör: Faik Akçaoğlu, 2016.
Kitap Tercümesi
2. HARMAN V., İmam Şâfiî islâm İnanç Esasları "Fıkhu´l-Ekber", Yayın Yeri: Kitâbî Yayınları, Editör: Faik Akçaoğlu, 2016.
Kitap Tercümesi
Yazılan ulusal kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. HARMAN V., Cevheretü´t-Tevhid Müellifi İbrahim Lekânî´nin Kelamî Görüşleri, Yayın Yeri: Kitabi Yayınları, Editör: Faik Akçaoğlu, 2016.
Araştırma (Tez Hariç) Kitabı
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. HARMAN V., Yanlış Şefaat Algılarını Düzeltmeye Katkı Açısından Şefaatin Dua ve Velayet ile İlişkisi, Uluslararası Yanlış Algılar ve Doğru İslâmSempozyumu (28.10.2016-30.10.2016).
Tam metin bildiri Erişim Linki
2. HARMAN V., Selâhaddîn Eyyûbî Siyasetinde Eş’arî Kelamın Yeri, “Mürşide” ve “Akâidu’s-Salâhiyye” Metinleri, Uluslararası Selahaddin Eyyübî Sempozyumu (23.09.2016-25.09.2016).
Özet bildiri Erişim Linki
3. HARMAN V., Osmanlı Dönemi Eşarilik Kelamının Güçlü Olmasının Muhtemel sebepleri, Uluslararası İmam Eşari ve Eşarilik sempozyumu (21.09.2014-23.09.2014).
Tam metin bildiri
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. HARMAN V., Hz. Peygamber´e İmanın Ümmetin Vahdetine Katkısı, Vahdetin İnşasında Nebevî Yöntem (14.04.2016-14.04.2016).
Tam metin bildiri
2. HARMAN V., Resûl ve Nebi Kavramları Çerçevesinde Peygamberliğin Dindeki Yeri, Kahramanmaraş 20. Kelam Anabilim Dalları Koordinasyon Toplantısı (15.05.2015-16.05.2015).
Tam metin bildiri
Yayın Hakemlikleri
1. Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi
2. Cumhuriyet İlahiyat Dergisi, Hakemlik Sayısı:2.
Uluslararası Dergi
3. Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Hakemlik Sayısı:1.
Ulusal Dergi Alan endeksi
4. Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Hakemlik Sayısı:1.
Ulusal Dergi Alan İndeksi